Financieel beheer en overige ANBI bepalingen

Financieel beheer

Artikel 9 lid 1, 2 en 3 van de statuten:

  1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
  2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden, op zodanige wijze administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
  3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.

De jaarrekeningen van de stichting bestaan uit een balans met toelichting en een resultaatrekening met toelichting. Op de balans zijn opgenomen de bezittingen, het eigen vermogen, de voorzieningen en de schulden van de stichting. In de toelichting is tevens een overzicht opgenomen van de investeringen en afschrijvingen. De materiële vaste activa, zoals de stoomhijskraan, worden jaarlijks naar courante marktwaarde geherwaardeerd. In de resultaatrekeningen zijn de uitgaven en inkomsten naar kostensoort uitgesplitst.

Voor de jaarrekeningen in kerncijfers verwijzen wij naar het betreffende kopje onder ANBI.

Integriteitsbepalingen

Het bestuur van de stichting wordt gevormd door natuurlijke personen die op basis van vrijwilligheid deelnemen aan het bestuur.

Artikel 3 lid 5 van de statuten:

Bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Onkosten worden vergoed op vertoon van factuur, kassabon of bankoverschrijving. Reiskosten worden zoveel mogelijk vergoed op basis van tarieven openbaar vervoer.

Bestuursleden hebben geen direct of indirect belang bij de stichting middels hun privévermogen.

Zeggenschap over het vermogen

Artikel 6 lid 4 van de statuten:

Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

Besluiten worden uitsluitend genomen in bestuursvergaderingen met gewone meerderheid van stemmen tenzij de statuten anders voorschrijven. Elk bestuurslid heeft 1 stem.

Opheffing en overdracht van de stichting

Artikel 12 lid 3 van de statuten:

Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo door de vereffenaars vastgesteld. Een batig liquidatiesaldo wordt besteed ten behoeve van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met een soortgelijke doelstelling, zoals bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (AWR).

In geval van ontbinding en opheffing van de stichting moet het (overblijvende) vermogen van de stichting overgedragen worden aan een andere ANBI-instelling met een soortgelijk doel.

 

Contact

Stichting Stoomhijskraan Schelde 38

Koopmansvoetpad 34
4388 AT Oost-Souburg 

T: 06-47922724
E: stoom@zeelandnet.nl

 

Deze website is mede mogelijk gemaakt door: 

Van de Velde Publicatiefonds - Vlissingen 

Naar homepage

Het Van de Velde Publicatiefonds bevordert het cultuurhistorische besef op Walcheren en van de stad Vlissingen in het bijzonder, in de vorm van publicaties, in de breedste zin van de betekenis. Het fonds is ontstaan uit de uitoefening van het uitgeversvak door vier generaties François van de Velde in Vlissingen.